Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec – Sromowce Wyżne, ul. Kąty 14, 34-443 Sromowce Wyżne.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie:
  • niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, do zawarcia której dochodzi przez dokonanie zamówienia (w szczególności w celu sprzedaży i dostawy towaru, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obsługi pytań dotyczących zamówień oraz realizacji prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość)
  • wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura potwierdzająca sprzedaż towarów
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe dotyczące określonego zamówienia będą przetwarzane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży towar, w celu wykonania obowiązków rachunkowo – podatkowych
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może skutkować nie wykonaniem usługi.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.